Chủ đề: Sáng tạo văn hóa

  • Đánh thức những tiềm năng

    58 lượt xem
    Đánh thức những tiềm năng

    Đưa sáng tạo, nhất là sáng tạo văn hóa làm trung tâm của quá trình phát triển, Hà Nội đã có sự thay đổi cách nhìn về văn hóa: Coi văn hóa là nguồn lực quan trọng. Đó là sự kết hợp giữa nguồn lực truyền thống từ hệ thống di tích, di sản, làng nghề, với những nguồn lực mới, nổi bật là những không gian sáng tạo, để từ đó thành phố xây dựng chính sách phù hợp, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tạo động lực mới cho phát triển.

    Xem thêm
1 mục
Loading...

Tìm kiếm

Danh mục

Loading...

Chủ đề đáng quan tâm