Chủ đề: Phong kiến phương bắc

  • Giang Văn Minh

    578 lượt xem
    Giang Văn Minh

    Vế đối chan chát nhắc lại nỗi nhục bại trận của tập đoàn phong kiến phương Bắc trước quân dân Đại Việt khiến vua Minh tức tối bất chấp lệ ngoại giao mà giết sứ giả nước ta. Vị sứ thần anh dũng ấy là Giang Văn Minh.

    Xem thêm
1 mục
Loading...

Tìm kiếm

Danh mục

Loading...

Chủ đề đáng quan tâm