Lý Thường Kiệt - Người viết bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam

Cả lịch sử và dân gian đều ghi nhận, người viết bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên cho Việt Nam là Lý Thường Kiệt. Với lời thơ đanh thép, "Nam quốc sơn hà" chính thức tuyên bố với tập đoàn phong kiến phương Bắc rằng, "Nam Quốc" là một nước độc lập, ngang hàng với quốc gia phong kiến phương Bắc.

23-12-2019 104

1 mục